Häggspinnmal - Yponomeuta evonymella

copyright I Ljungström, ilj@flowsim.se
 
Häggspinnmalen
är en liten skimrande vit fjäril med svarta prickar. Den är en dryg centimeter från panna till vingspets. Under de ljusa framvingarna har den ett par mörkare, grå bakvingar.
 
Störst uppmärksamhet väcker den här fjärilen under sitt liv som larv. Åtminstone vissa år då det kläcks mängder av larver som - kolonivis - ägnar sig åt att spinna in och kaläta träd och buskar. Träden kan bli helt täckta av vita vävnader men klarar sig normalt fint ändå; de hämtar sig när fjärilarnas hungriga larvtid är över.
 
När de ätit, vuxit och ömsat hud några gånger är det dags för de larver som klarat sig undan fåglar, parasitsteklar, skalbaggar och alla andra insektsätare att förpuppas i små vita spolformade kokonger och någon tid senare - normalt i början av juli - kliver de fullbildade fjärilarna ut ur pupporna.
 
De vuxna fjärilarna parar sig och lägger ägg och följande vår dyker det upp nya larver. Men då som regel i normal mängd.
 
Klippt ur Nordisk familjebok från år 1917:
"Spinnmalarna visa somliga år massförökning, hvarvid hela träd och trädgrupper kunna fullständigt kalätas och öfverdragas med larvernas väfnader. Ehuru den reella skadan vanligen ej är stor, emedan träden sällan dödas, äro likväl angreppen vanprydande i parker och trädgårdar."
 
Man kan ju också se det som ett intressant, tillfälligt, fenomen.
 


Ömsa skinn?!
Alla insekter ömsar hud några gånger under larvtiden.
Bilder på en insekt (trollslända) som håller på att kliva ur sin sista larvhud finns här (inte det minsta otäckt).
Häggspinnmal
Yponomeuta evonymella/(Hyponomeuta evonymella)
(Det finns flera liknande arter, bl.a. slånspinnmalen (föränderlig spinnmal) Y. padella som lever på slån och hagtorn.)
 
Det finns cirka 90 kända arter av spinnmalar i Sverige.
 


ANDRA LARVER SOM DÅ OCH DÅ KLÄCKS i MÄNGD
Andra fjärilslarver som vissa år kläcks i mängd och kaläter och spinner in ek och andra träd och buskar är bl.a. en del mätarlarver som till exempel lindmätaren (som inte bara tuggar lindblad).
 


NATURLiGA FiENDER
Det är inte bara fåglarna som får matförrådet fullt när fjärilslarver av olika slag kläcks i mängd, frodas gör även insekter som skalbaggar (t.ex. larvmördaren(!) och andra jordlöpare, som namnet till trots ofta klättrar i träd), en del skinnbaggar (bl.a. rödbent stinkfly och Picromerus bidens) och parasitsteklar. Det finns faktiskt också en och annan fjärilslarv - bl.a. larven av ockragult rovfly - som ger sig på andra fjärilslarver.
 
En länklista med några av de insekter som inte ger sig på blommor och blad utan hellre sätter i sig andra insekter finns här. Flera av dem används som skadeinsektsbekämpare och kan t.o.m. köpas.
 
Andra fjärilar som spinner larvbon i träd och buskar är t.ex. björkspinnare och dvärgbjörkspinnare.
UTVECKLiNG
Som alla fjärilar genomgår häggspinnmalen en fullständig förvandling; den har en holometabol utveckling med stadierna ägg, larv, puppa och imago.
 
Larverna är ljusa med svart huvud och svarta fläckar i en längsgående rad på båda kroppssidorna. Det finns många liknande larver.
 
iNSEKTSORDNiNG:FJÄRiLAR
LEPiDOPTERA
FAMiLJ:    SPiNNMALAR
    Yponomeutidae
ART:       HÄGGSPiNNMAL
       Yponomeuta evonymella

 
 
 
ANDRA FJÄRiLAR på www.entomologi.se
[många fler hittas i menyn i ramen till vänster]
 
några vanliga svenska fjärilar
citronfjäril
aurorafjäril
luktgräsfjäril
påfågelöga
sorgmantel
nässelfjäril
mindre guldvinge
allmän nätfjäril
liten rotfjäril
käkfjäril
ängssmygare
mätare
liten fläckmätare
mott
fjädermott